Privatliv- og cookiepolitik

OPLYSNING OM PERSONDATA TIL KUNDER

Standard betingelser

Generelt

Som led i vores opfyldelse af den indgående aftale mellem dig som kunde og vores virksomhed Randers Arkitekten ApS, CVR.nr. 33506767 indsamler vi personoplysninger om dig.
I dette dokument beskriver vi vores retningslinjer for behandling af personoplysninger i forbindelse med vores opfyldelse af vores aftale.Retningslinjerne er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttel­seslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuvæ­rende persondatalov (samlet “gældende lovgivning”).I det efterfølgende har vi beskrevet, hvilke informationer der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplys­ningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

Hvilke personoplysninger indsamles

Vi beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår en aftale med os. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. Oplysninger vedrørende aktie- og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfatte af persondataforordningen.
De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du i henhold til vores aftale har købt af os.
De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger

Opbevaringen af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med os løber.
Når du køber en vare eller ydelse hos os, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil den leverede vare eller ydelse er leveret og betalt og en eventuel fortrydel­sesfrist er udløbet.
Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet vedrørende dig og din virksomhed i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret af os i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2017, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022, da vores regnskabsår følger kalenderåret. Når personoplysnin­gerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig og din virksomhed blive slettet.

Hvad bruger vi personoplysninger til

De personoplysninger, vi indsamler om dig og din virksomhed i forbindelse med opfyldelse af vo­res aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herun­der eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med os, levering af ydelser samt fremsendelse af faktura.
Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imid­lertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samar­bejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen.
Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har som kunde hos os ret til at få vores bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald få adgang til de registrerede personoplysninger.
Du er tillige berettiget til at anmode og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til os (dataportabilitet). Du er endvidere berettiget til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger og dig selv berigtiget af os uden unødig forsinkelse.

Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af os uden unødig forsinkelse, hvis vi ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.
Vi vil dog gerne gøre opmærksom på, at såfremt vi i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, så kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger i vores IT-system.
Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for af afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyn tagen til dine rettigheder som kunde.

Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opbevare og ændre disse retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne rettes datoen for retningslinjernes seneste opdatering. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt en gang årligt.
I tilfælde af væsentlige ændringer i forbindelse med opfyldelsen af vores aftale vil vi give dig besked i form af et tillæg til vores aftale.

Kontakt

Såfremt du ønsker adgang til de oplysninger, der hos os er registreret om dig, skal du rette henvendelse til Mette Erikstrup Andersen via mail: info@randersarkitekten.dk.
Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du ligeledes rette henvendelse til ovenstående.
Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger kan dette ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Information om bug af Cookies på denne hjemmeside

Når du besøger hjemmesiden, modtager du én eller flere cookies.

Der er ingen personlige oplysninger i cookierne, hverken din e-mailadresse, dit bruger-id eller andre oplysninger. Vi bruger bl.a. cookierne til at tilpasse vores website efter dine interesser, til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker og til at gemme dit password, så du slipper for at skrive det, hver gang du ønsker at logge ind.

En cookie har en udløbsdato, det vil sige, at den på et bestemt tidspunkt automatisk bliver slettet fra din computer. Cookiernes levetid kan variere, alt efter hvad de enkelte udbydere har sat dem til. Nogle cookies forsvinder, så snart du lukker browservinduet, mens andre kan eksistere i flere år. De fleste udbydere anvender 12 eller 24 måneders levetid på deres annonce-, statistik- og indholdsrelaterede cookies. Bemærk, at levetiden forlænges efter hvert besøg. Du kan til enhver tid selv slette cookies på din computer. Se vejledningen her.

Ønsker du ikke at modtage cookies, kan du se mere her, hvor en vejledning er tilgængelig for, hvordan du undgår at modtage cookies og sletter de cookies, der allerede ligger på din harddisk.

Tredjepartscookies

Hjemmesiden bruger en række tredjepartsservices. Disse services bruger i nogle tilfælde også cookies. Du kan læse mere om, hvordan du sætter din browser op til at afvise tredjepartscookies her.

Tredjepartscookies bruges til at lave statistik på dine besøg på hjemmeside. Her bruger vi cookies til at vide, hvilke sider du besøger og hvor lang tid du er på dem. Vi benytter os af Google Analytics til dette formål.

Hjemmesiden benytter den gratis løsning af Google Analytics. Når der sendes statistikdata til Google fra hjemmesiden, medsendes ingen personfølsomme oplysninger som f.eks. cpr-nr. IP-adresse, navn, adresse el.lign. I stedet sendes normale trafikdata som tidspunkt, samt hvilken side man er på.